string(18) "dummy/c-06-hd.html"
string(12) "c-06-hd.html"
string(5) "dummy"
string(5) "dummy"