string(23) "dummy/item/sd-9000.html"
string(17) "item/sd-9000.html"
string(5) "dummy"
string(5) "dummy"